>> Zakres spraw  >>  Podmioty gospodarcze

O Kancelarii

Zakres spraw
klienci indywidualni
podmioty gospodarcze

Kancelaria Radcy Prawnego

Miłosz Krawczyk


 Brzeg
tel. 0513 381 669
e-mail:
kancelaria@radca-krawczyk.pl
 

Formularz kontaktowy


  Pomoc prawna w bieżącej działalności firm
 • obsługa organów spółek (posiedzeń zarządu, zgromadzeń wspólników,
  walnych zgromadzeń, rad nadzorczych)
 • analizy, doradztwo i opinie prawne w bieżących sprawach związanych z działalnością przedsiębiorcy
 • przygotowywanie projektów uchwał organów spółek
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • reprezentowanie i pomoc w negocjacjach
  Prawo Cywilne
 • sprawy z zakresu realizacji umów i odpowiedzialności kontraktowej stron umowy
 • przygotowywanie i udział w negocjacjach umów cywilnoprawnych z udziałem podmiotów zarówno krajowych, jak i zagranicznych
 • sprawy dotyczące ubezpieczeń gospodarczych
 • windykacja należności
 • reprezentowanie przed sądami polubownymi
  Prawo upadłościowe i handlowe - Kancelaria w postępowaniach upadłościowych i układowych reprezentuje zarówno wierzycieli, jak i dłużników. Świadczona pomoc polega między innymi na sporządzaniu wniosków i innych pism, a także uczestnictwie w procesie, w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.
  Tworzenie i przekształcanie spółek - W tym zakresie pomoc prawna jest świadczona między innymi w następujących sprawach:
 • przygotowywanie umów spółek
 • dokonywanie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • przygotowywanie projektów fuzji, przekształcenia i podziału spółek
 • obsługa negocjacji
 • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących skutków połączenia, przekształcenia lub podziału spółek
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności

  Pozyskiwanie środków publicznych
 • prowadzenie doradztwa dla podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (pomoc w przygotowywaniu ofert)
 • doradztwo w zakresie wyboru właściwego trybu zamówienia i pomoc w stosowaniu procedur zamówień publicznych
 • doradztwo i konsultacje w przygotowywanych specyfikacjach warunków zamówienia
 • pomoc w badaniu i ocenie pod względem prawnym ofert składanych przez wykonawców
 • uczestniczenie w charakterze eksperta w pracach komisji
 • sporządzanie protestów oraz odwołań w postępowaniach o udzielenie zamówienia
 • reprezentacja przed zespołem arbitrów

Wpis na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu pod nr OP-741/2005

© Miłosz Krawczyk