>> Zakres spraw  >>  Klienci indywidualni

O Kancelarii

Zakres spraw
klienci indywidualni
podmioty gospodarcze

Kancelaria Radcy Prawnego

Miłosz Krawczyk


 Brzeg
tel. 0513 381 669
e-mail:
kancelaria@radca-krawczyk.pl
 

Formularz kontaktowy
 

  Prawo Cywilne - Kancelaria w postępowaniach upadłościowych i układowych reprezentuje zarówno wierzycieli, jak i dłużników. Świadczona pomoc polega między innymi na sporządzaniu wniosków i innych pism, a także uczestnictwie w procesie, w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

  Prawo administracyjne - w zakresie reprezentowania w postępowaniach przed sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej oraz sporządzaniem skarg od decyzji administracyjnych i innych pism.

  Prawo rodzinne - sprawy o rozwód i separację, sprawy o alimenty, podział majątku i inne rozliczenia między małżonkami, ustalenie ojcostwa i macierzyństwa, rozliczenia majątkowe w konkubinacie.

  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - świadczona pomoc polega na doradztwie i reprezentowaniu zarówno pracownika, jak i pracodawcy w sprawach zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. W ramach swojej działalności Kancelaria udziela porad prawnych, sporządza i opiniuje umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, regulaminy pracy i wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji oraz inne dokumenty. Kancelaria prowadzi postępowania sądowe między innymi z zakresu: przywrócenia do pracy oraz o odszkodowania z tytułu bezpodstawnego rozwiązania umowy o pracę, mobbingu, dyskryminacji i molestowania seksualnego w pracy, odwołań od decyzji ZUS w sprawach ubezpieczeń społecznych.

  Odszkodowania - Kancelaria prowadzi sprawy sądowe, jak również pozasądowe negocjacje w zakresie odszkodowań, z tytułu: szkód komunikacyjnych, uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku (zadośćuczynienia za ból i cierpienie), błędów w sztuce zawodowej, w tym sztuce lekarskiej, wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pożaru, zalania, kradzieży itp.

  Windykacje - Na podstawie udzielonych przez Klienta pełnomocnictw prowadzimy jednostkowe zlecenia windykacyjne lub windykacje w oparciu o Stałą Obsługę

  Obrót nieruchomościami - Przeprowadzamy transakcje związane z nabywaniem i zagospodarowaniem nieruchomości handlowych, przemysłowych i mieszkalnych. Udzielamy wszechstronnej pomocy w aspektach prawnych obrotu nieruchomościami, w szczególności w zakresie analizy prawnej nieruchomości, umów sprzedaży i umów najmu (dzierżawy) nieruchomości, a także przy uzyskaniu zezwoleń organów administracji państwowej. Świadczymy także usługi przy negocjowaniu przez Klientów umów najmu powierzchni biurowych i użytkowych.

Wpis na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu pod nr OP-741/20055

© Miłosz Krawczyk